Europa. Best belangrijk.
Thema overzicht. Agenda pagina. Menubutton naar de Infodesk pagina. Interactief EuroPanel. Over deze site.
Home  Thema's Studie en werk
Studie en werk

Eén structuur hoger onderwijs
De toegang tot hoger onderwijs in de landen van de EU is sterk vereenvoudigd door de invoering van de bachelor-master structuur. Studenten in het wetenschappelijk onderwijs volgen eerst een bacheloropleiding van tenminste drie jaar. Daarna stromen zij door naar de masteropleiding. Studenten in het hoger beroepsonderwijs hebben na afronding van hun studie een bachelorgraad. Dit is een rechtstreeks gevolg van Europese afspraken om te komen tot eenzelfde structuur en vergelijkbare diploma’s in het hoger onderwijs. In 2009 moet dat zijn gerealiseerd. Niet de duur van een opleiding, maar het behaalde eindniveau is het criterium voor de internationale vergelijkbaarheid. Ook zijn afspraken gemaakt over meer samenwerking op het gebied van kwaliteitszorg en de ontwikkeling van opleidingen.

Europees studentenuitwisselingsprogramma
De Europese Commissie subsidieert activiteiten die de Europese samenwerking in het Hoger Onderwijs bevorderen. Als je in Europa wilt blijven, kun je via het Socrates-programma een uitwisseling regelen. Erasmus is het onderdeel van Socrates dat zich richt op het Hoger Onderwijs. Een voorwaarde is wel dat jouw universiteit of hbo-instelling deelneemt aan dit programma. Bij het Bureau Buitenland van je onderwijsinstelling kun je navragen met welke universiteiten en hbo-instellingen er een overeenkomst is gesloten en hoeveel plaatsen er per universiteit of hbo-instelling te vergeven zijn. Meestal kun je dat ook op de website van je onderwijsinstelling bekijken.

Europees kenniscentrum
De Europese Unie produceert bijna één derde van alle wetenschappelijke kennis in de wereld. Toch ligt Europa ten opzichte van de Verenigde Staten of Japan achter op het gebied van onderzoek en innovatie. De nieuwe Europese Onderzoeksruimte gaat daar verandering in brengen. Het wordt makkelijker en goedkoper om wetenschappelijke ontwikkelingen om te zetten in een product voor de commerciële markt. Denk bijvoorbeeld aan computersoftware of medicijnen. Ook wordt het voor onderzoekers makkelijker om binnen de Europese Unie de overstap te maken tussen universiteiten en het bedrijfsleven.

Vrij economisch verkeer
Sinds 1992 voeren de EU-landen onderling vrij handel. Iedere Europeaan profiteert daar dagelijks van. Zo is telefoneren binnen de lidstaten ruim de helft goedkoper geworden. En de prijzen voor vluchten binnen Europa daalden met ruim 40 procent. Bovendien zijn er in heel Europa 2,5 miljoen banen bijgekomen en is de welvaart met ruim 800 miljard euro toegenomen.

Door de uitbreiding van de Europese Unie hebben Nederlandse bedrijven nu direct toegang tot een markt van 450 miljoen mensen. Daardoor kunnen ze goedkoper produceren en dat leidt tot lagere prijzen. Ook omdat er meer concurrentie is. Bovendien is Europa voor veel bedrijven de springplank naar de rest van de wereld. In die ene Europese markt moeten goederen, diensten, personen en geld vrij kunnen stromen. Steeds meer belemmeringen voor de handel worden weggewerkt. Een ander gevolg van dit 'vrije verkeer' is dat mensen gemakkelijker in een andere lidstaat kunnen gaan werken.

Ondernemen zonder regeltjes
Van 1985 tot 1992 is er keihard gewerkt om de letterlijk duizenden hindernissen op te ruimen die vrijhandel in de weg stonden: wetten, regeltjes, gewoonten en gebruiken. In de Europese Grondwet worden deze wetten en regels beter op elkaar afgestemd en wordt het ondernemen in Europa nog gemakkelijker.

Makkelijker werken in het buitenland
Méér en betere banen en gelijke kansen. Zo luidt het motto van de Europese Unie.
De Europese Unie steunt de samenwerking tussen bedrijven uit de verschillende lidstaten. Ook dit maakt het gemakkelijker om in het buitenland te gaan werken. Daarnaast wordt er veel geld vrijgemaakt en worden er speciale fondsen opgericht om de werkgelegenheid in de verschillende lidstaten te bevorderen.
De EU strijdt voor goede arbeidsomstandigheden. Door onder meer gemeenschappelijke minimumnormen te formuleren probeert de EU discriminatie en seksuele intimidatie op het werk tegen te gaan. Ook wordt er extra aandacht geschonken aan vrouwen, zij moeten nog meer gaan deelnemen aan het arbeidsproces.

Gelijke economische kansen
Deze interne markt is er niet vanzelf gekomen. En nu die markt er is, kost het opnieuw veel energie om haar te beschermen. De Europese Unie probeert schadelijke concurrentie tussen de lidstaten tegen te gaan. De EU let er scherp op dat bedrijven niet onderling prijzen afspreken of de markten onder elkaar verdelen. Lidstaten worden op de vingers getikt als ze het eigen bedrijfsleven bevoordelen.

Eén belastingstelsel
Vanaf 1994 gelden voor alle lidstaten dezelfde douanebelastingen. Dat maakt de aangifte van belastingen voor mens en bedrijf een stuk gemakkelijker. Nationale overheden kunnen de eigen markt beschermen door bedrijven belastingvoordelen te gunnen. De Europese Unie pakt dit aan. Zo dwong de Europese Unie in 2003 de Nederlandse regering om bedrijfsinvesteringen in het buitenland fiscaal aftrekbaar te maken.

Standaardisatie ICT-markt
Sinds de jaren 1980 is hard gewerkt aan het openbreken van nationale telecommunicatiemarkten. Zo kunnen nu bijvoorbeeld telefoonmaatschappijen abonnementen voor mobiele telefoons in meerdere landen verkopen. In het verlengde van onderzoek en innovatie stimuleert de EU initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe (internet)technieken en de aanleg van breedbandverbindingen.
Europeanen die gebruik willen maken van dit netwerk hebben recht op betaalbare basisdiensten zoals telefonie, fax, toegang tot internet en gratis noodnummers. Daarom wordt de concurrentiestrijd op de ICT-markt goed in de gaten gehouden.
Ten slotte wil de Unie zo veel mogelijk de privacy van ICT-diensten waarborgen en maakt hiervoor regels tegen afluistertechnieken en spam.
Illustratie
themas
Een veilig Europa
Studie en werk
Landbouw en milieu
Reizen in Europa
Een rechtvaardig Europa
Gezondheid!
Nederland in Europa
radio commercials
Europees studenten uitwisselingsprogramma


Europees kenniscentrum


Ondernemen zonder regeltjes


Eén belastingstelsel


Gelijke economische kansen


Standaardisatie ICT-markt