Europa. Best belangrijk.
Thema overzicht. Agenda pagina. Menubutton naar de Infodesk pagina. Interactief EuroPanel. Over deze site.
Home  Thema's Een rechtvaardig Europa.
Een rechtvaardig Europa.

Gezamenlijke humanitaire hulp
Regelmatig verschijnen er op onze televisieschermen en op de voorpagina's van onze kranten beelden van conflicten en rampen. De Europese Unie vormt het centrum van een netwerk dat tot taak heeft het menselijk lijden dat daarvan het gevolg is, te verzachten. Het is de bedoeling dat de hulp zo snel mogelijk bij de noodlijdende bevolkingsgroepen terechtkomt, ongeacht hun ras, godsdienst of politieke overtuiging, en los van het feit of de crises met door mensen veroorzaakte conflicten of met natuurrampen samenhangen.

In de hele wereld treedt de EU op als hulpverlener, vaak ver weg van camera's en internationale media, in zogenaamde vergeten crisisgebieden of in regio's waar de conflicten hebben plaatsgemaakt voor een instabiele situatie. Dat is bij voorbeeld het geval in Tsjetsjenië.

De Europese Unie verstrekt humanitaire hulp via noodhulp, voedselhulp en hulp aan vluchtelingen die uit conflictgebieden zijn weggetrokken. Noodhulp wordt verstrekt door het leveren van levensnoodzakelijke producten, zoals geneesmiddelen, voedsel en beschuttingsmiddelen. Of voor de financiering van wederopbouwmaatregelen na een ramp, zoals die in Azië. De EU helpt vluchtelingen die hun land zijn ontvlucht en personen die in hun eigen land of regio ontheemd zijn. Door deze hulp kunnen noodlijdende bevolkingsgroepen de noodsituatie ontwijken en uiteindelijk weer naar huis terugkeren. Dit was vooral op de Balkan een bijzonder belangrijke activiteit.

Eén asielbeleid
Nu maken de lidstaten het asielbeleid vooral zelf. Wel worden er binnen de Europese Unie steeds meer beslissingen genomen die vluchtelingen en migranten raken. Als bijvoorbeeld een asielzoeker in Spanje binnenkomt, moet ook dáár de aanvraag gedaan worden. Er is afgesproken dat een asielzoeker maar één keer in de EU een aanvraag kan doen. Wordt je buurman in Nederland afgewezen, dan kan hij het dus niet ergens anders proberen.

We hebben met elkaar minimumnormen voor de procedure en de opvang van asielzoekers vastgelegd. De EU-landen moeten zich houden aan internationale verplichtingen in het EU-verdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Verder worden er partnerschappen afgesloten met landen waar asielzoekers vandaan komen. Ook wordt samengewerkt bij de terugkeer van afgewezen asielzoekers.

Naast deze stappen is in het zogeheten Haags Programma voor de versterking van vrijheid, veiligheid en recht afgesproken dat er in 2010 een gemeenschappelijk asielstelsel moet zijn. Dat betekent dat er overal in Europa dezelfde regels gelden. Daarmee gelden overal dezelfde rechten en voorwaarden voor asielzoekers en is ook het "asielshoppen" dan niet meer mogelijk. Ook zal er een asielkantoor komen om lidstaten te ondersteunen bij de behandeling van asielaanvragen en zullen mogelijkheden tot gezamenlijke opvang van asielzoekers worden bekeken.

Verantwoorde uitbreiding
De uitbreiding van de Unie in mei 2004 met tien nieuwe lidstaten is een belangrijke stap na een proces van voorbereidingen en onderhandelingen dat ruim tien jaar in beslag heeft genomen.

Bulgarije en Roemenië hebben de onderhandelingen voor hun toetreding afgerond en zullen in principe per 1 januari 2007 tot de EU toetreden. Met twee andere kandidaat-lidstaten, Turkije en Kroatië, zullen mogelijk in 2005 de onderhandelingen over het lidmaatschap starten. Een door de Republiek Macedonië ingediende aanvraag voor lidmaatschap wordt momenteel door de Europese Commissie onderzocht. Zij zal niet eerder dan in de tweede helft van dit jaar adviseren of aan Macedonië de status van kandidaat-lidstaat van de Unie kan worden toegekend.

Als een land wil toetreden tot de EU moet het land aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het land moet passen binnen het rechtvaardige Europa. Voordat onderhandelingen kunnen beginnen moet een kandidaat-lidstaat een functionerende democratische rechtsstaat zijn. Het land moet de rechten van de mens en minderheden beschermen. Ook moet er een goed functionerende rechterlijke macht bestaan. Voor toetreding moet een land nog aan een aantal aanvullende eisen voldoen. Als de markteconomie van het land niet in staat is om met de markt in Europa te concurreren zal toetreding niet mogelijk zijn. Ook als het land de verplichtingen die de EU met zich mee brengt niet kan opbrengen is dit het geval.

De ervaring van eerdere uitbreidingen van de EU laat zien hoe goed het EU-integratieproces werkt. Maar grote veranderingen zijn vaak redenen tot bezorgdheid en de toetreding van tien nieuwe lidstaten in mei 2004 vormde daarop geen uitzondering.

In de 15 'oude' EU-lidstaten leefde bezorgdheid over onder andere bescherming van de voedselveiligheid, een toestroom van goedkope arbeidskrachten en de gevolgen van lagere milieunormen. Mensen in de nieuwe lidstaten maakten zich zorgen om de vraag of de economie van hun land wel kon concurreren met die in de rest van de EU en of hun boeren zich wel staande zouden kunnen houden tussen boeren die al jaren werken onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Unie .

Uit de eerste ervaringen blijkt dat de aanpassing tot op heden zonder problemen is verlopen. De nieuwe lidstaten hebben zich in de instellingen van de Europese Unie kunnen integreren zonder de werking ervan te verstoren.
Illustratie
themas
Een veilig Europa
Studie en werk
Landbouw en milieu
Reizen in Europa
Een rechtvaardig Europa
Gezondheid!
Nederland in Europa
radio commercials
Gezamenlijke humanitaire hulp


Eén asielbeleid


Verantwoorde uitbreiding